Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"
24/04/2021
Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của Viện Nuôi trồng Thủy sản và tăng cường công tác phục vụ cộng đồng. Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại Trường Đại học Nha Trang, Viện Nuôi trồng Thủy sản đã khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển”. Đối tượng tập huấn là cán bộ kỹ thuật, phòng thí nghiệm và kinh doanh/thị trường của 02 Công ty Australis và Công ty Green Feed. Thời gian tập huấn là 4 ngày (sáng học lý thuyết và chiều thực hành tại phòng thí nghiệm).

Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021
Họp bộ môn và sinh hoạt học thuật tháng 12
Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020
Sinh hoạt học thuật Bộ môn