THÔNG BÁO

Lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2020

  • 30/12/2020

LỊCH BẢO VỆ

HỘI ĐỒNG CÁC TIỂU BAN CHUYÊN MÔN XÉT TUYỂN NCS

 ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 1603/QĐ-ĐHNT ngày 24 tháng 12 năm 2020)

  1. Ngành Nuôi trồng thủy sản                                                              Mã số: 962031

TT

Thí sinh- Hướng nghiên cứu

 

03 /01/2021

1

ThS. Nguyễn Đình Huy

Nâng cao hiệu quả hệ thống nuôi siêu thâm canh tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus Vannamei Boone, 1931) bằng Artemia

Đăng ký người hướng dẫn:

HD1: TS. Đinh Văn Khương- Trường ĐHNT

HD2: TS. Nguyễn Tấn Sỹ- Trường ĐHNT

7h- 8h30

2

ThS. Trần Văn Dũng

Nâng cao sinh trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc của cá khoang cổ Nemo Amphiprion ocellaris ( Cuvier, 1830)

Đăng ký người hướng dẫn:

HD1: PGS.TS. Phạm Quốc Hùng- Trường ĐHNT

HD2: TS. Hứa Thái Nhân- Trường ĐH Cần Thơ

8h30- 10h

3

ThS. Mai Đức Thao

Nghiên cứu lựa chọn chủng vi tảo và phát triển quy trình sản xuất phục vụ ương nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus Vannamei Boone, 1931)

Đăng ký người hướng dẫn:

HD1: PGS.TS. Phạm Quốc Hùng- Trường ĐHNT

HD2: TS. Kim Lê Chang- Commonwealth Scientific and Industrial Research Organzation, Australia

10h- 11h30