Đề cương học phần

TT

Tên học phần

TC

Nội dung

1

Bệnh do ký sinh trùng gây ra ở động vật thủy sản (bắt buộc)

3

Chi tiết

2

Bệnh do nấm gây ra ở động vật thủy sản (bắt buộc)

3

Chi tiết

3

Bệnh do vi khuẩn gây ra ở động vật thủy sản (bắt buộc)

3

Chi tiết

4

Bệnh do virus gây ra ở động vật thủy sản (bắt buộc)

3

Chi tiết

5

Bệnh học thủy sản (bắt buộc)

4

Chi tiết

6

Chẩn đoán bệnh thủy sản (tự chọn)

3

Chi tiết

7

Chuyên đề tốt nghiệp (BHTS) (bắt buộc)

6

Chi tiết

8

Con người và môi trường (tự chọn)

2

Chi tiết

9

Địch hại và bệnh do yếu tố vô sinh ở động vật thủy sản (bắt buộc)

2

Chi tiết

10

Dịch tễ học (bắt buộc)

3

Chi tiết

11

Dược lý học (bắt buộc)

3

Chi tiết

12

Khuyến ngư và phát triển nông thôn (tự chọn)

2

Chi tiết

13

Kỹ năng viết báo cáo bệnh học thủy sản (bắt buộc)

2

Chi tiết

14

Miễn dịch học đại cương và ứng dụng trong NTTS (bắt buộc)

Ngành Bệnh học thủy sản

3

Chi tiết

15

Miễn dịch học và ứng dụng trong NTTS (tự chọn)

Ngành Nuôi trồng thủy sản

3

Chi tiết

16

Mô bệnh học (bắt buộc)

3

Chi tiết

17

Nhập môn bệnh học thủy sản (bắt buộc)

2

Chi tiết

18

Ô nhiễm môi trường nước (tự chọn)

2

Chi tiết

19

Pháp luật về thú y thủy sản (bắt buộc)

2

Chi tiết

20

Quản lý chất lượng nước trong NTTS (bắt buộc)

3

Chi tiết

21

Quản lý khu bảo tồn và đa dạng sinh học (tự chọn)

2

Chi tiết

22

Quản lý môi trường nuôi và dịch bệnh thủy sản (tự chọn)

2

Chi tiết

23

Quản lý sức khỏe động vật thủy sản (tự chọn)

2

Chi tiết

24

Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (tự chọn)

3

Chi tiết

25

Thực hành bệnh học thủy sản (bắt buộc)

1

Chi tiết

26

Thực hành mô bệnh học (bắt buộc)

1

Chi tiết

27

Thực hành vi sinh vật và ứng dụng trong NTTS (bắt buộc)

1

Chi tiết

28

Tiếng Anh chuyên ngành (Nuôi trồng thủy sản) (tự chọn)

3

Chi tiết

29

Thực tập chuyên ngành BHTS (bắt buộc)

6

Chi tiết

30

Viễn thám và thông tin địa lý (tự chọn)

3

Chi tiết