Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên từ 2017 - 2021

TT

Tên đề tài

Sinh viên chủ trì

Thời gian thực hiện

Cán bộ hướng dẫn

1

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái phân bố và khả năng nuôi sinh khối Moina macrocopa Straus 1820 trong phòng thí nghiệm

Bùi Văn Cảnh Lớp 56NTTS-1

5/2017 -

5/2018

TS. Trương Thị Bích Hồng

2

Đánh giá khả năng ương giống ốc nhảy Strombus canarium (Linneaus, 1758) từ giai đoạn ấu trùng spat đến con giống cấp I trong hệ thống downwelling

Nguyễn Văn Dương

Lớp 56NTTS-1

5/2017 -

5/2018

ThS. Vũ Trọng Đại

3

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của nghêu lụa (Paphia undulata, Born 1778)

Huỳnh Tấn Cường

Lớp 56NTTS-1

5/2017 -

5/2018

ThS. Vũ Trọng Đại

4

Theo dõi sự biến động hệ vi khuẩn trong nước ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) thương phẩm theo quy trình Semi biofloc tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Kiều Quang Chí Lớp

58NTTS-1

11/2018 -

11/2019

ThS. Trần Văn Phước

5

Đánh giá hiệu quả sử dụng vôi nung xử lý nước đầu vào ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei Boone, 1931)

Lê Trung Hậu

Lớp 59.NTTS -1

5/2019 -

5/2020

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

6

Nghiên cứu nhân nuôi thử nghiệm sinh khối ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia illucens Linaeusm, 1758) tạo nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Trần Quốc Bảo Lớp:

58NTTS-1

5/2019 -

5/2020

ThS. Phạm

Thị Khanh

7

Đánh giá ảnh hưởng của vitamin C bổ sung vào thức ăn trong việc nâng cao tỷ lệ sống và miễn dịch cá bớp (Rachycentron canadum) giai đoạn giống trong điều kiện mô phỏng biến đổi khí hậu

Nguyễn Ngọc Lợi

Lớp 59.NTTS - 1

12/2019 -

12/2020

PGS.TS. Lê

Minh Hoàng

8

Nghiên cứu đánh giá khả năng vận chuyển ốc nhảy da vàng bố mẹ Strombus canarium Linnaeus, 1758

Đinh Văn Độ Lớp 59.NTTS - 2

12/2019 -

12/2020

TS. Trương Thị Bích Hồng

9

Đánh giá tác động của nhiệt độ,

Nguyễn Thị Hướng

12/2019 -

ThS. Hoàng

 

hạt vi nhựa và pyrene lên tỷ lệ sống, sinh trưởng, bắt mồi và tiêu hao oxy của ấu trùng cá hồng My (Sciaenops ocellatus)

Lớp 59.NTTS - 2

12/2020

thị Thanh

10

Ảnh hưởng của nhiệt độ, đồng sulphate và chế độ cho ăn lên tỷ lệ số'ng, sinh trưởng, khả năng bắt mồi và hô hấ'p của ấu trùng cá bớp (Rachycentron canadum)

Trần Trường Huy

Lớp 59.NTTS - 1

12/2019 -

12/2020

ThS. Nguyễn Thị Thúy

11

Nghiên cứu thử nghiệm nuôi thương phẩm ố'c nhảy Strombus canarium (Linneaus, 1758) trong bể xi măng tại Khánh Hòa

Đỗ Văn Toàn Lớp 59-NTTS-2

12/2019 -

12/2020

ThS. Vũ Trọng Đại

12

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và dinh dưỡng của cá thòi lòi Periophthalmodon sp. tại xã Đất Mũi - Cà Mau

Nguyễn Trương Phước

Duy

Lớp 59NTTS- 1

12/2019 -

12/2020

ThS. Trần Văn Phước

13

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thông số quần đàn cá thòi lòi Periophthalmodon sp. tại xã Đất Mũi - Cà Mau

Trần Văn Quấn

Lớp 60NtTs-1

12/2020 -

12/2021

ThS. Trần Văn Phước

14

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản hầu hương (Spondylus gloriosus Dall, Bartsch & Rehder, 1938) tại Khánh Hòa

Lương Quý Long

Lớp 6oNTtS - 1

12/2020 -

12/2021

ThS. Vũ Trọng Đại

15

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên chất lượng ấu trùng cá khế vằ n (Gnathanodon speciosus Forsskâl,1775) trong điều kiện biến đổi khí hậu

Nguyễn Tấn Khang

Lớp 60.NTTS - 2

12/2020 -

12/2021

ThS. Mai Như

Thủy

16

Ảnh hưởng của chế độ cho ăn và nhiệt độ lên chất lượng ấu trùng cá khế vằ n (Gnathanodon speciosus)

Hồ Thanh Tuyền

Lớp 60.NTTS - 2

12/2020 -

12/2021

PGS.TS. Lê Minh Hoàng

17

Quá trình phát triển bộ xương và các loại dị hình xương của cá khế vằn (Gnathanodon speciosus

Forsskâl,1775) giai đoạn giống

Lưu Phương Nam

Lớp 60NTTS- 2

12/2020 -

12/2021

TS. Bành Thị Quyên Quyên

18

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ chiếu sáng và màu sắc bể lên sự tăng trưởng,

Huỳnh Minh Hiếu

Lớp 61.NTTS - 1

8/2021 -

8/2022

ThS. Phạm

Thị Anh

 

tỷ lệ sống và sự phân đàn của lươn đồng Monopterus albus giai đoạn giống

 

 

 

19

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số Phytohormones (IAA, ABA và GA3) bổ sung đến sinh trưởng quần thể vi tảo Chorella sp. nước mặn

Chung Văn Nhì

Lớp 61.NTTS - 1

8/2021 -

8/2022

ThS. Mai Đức Thao

20

Ảnh hưởng của màu sắc bể’ đến chất lượng giống cá khế          vằn              (Gnathanodon

speciosus) nuôi ở điều kiện nhiệt độ cao

Châu Thị Bích Liên

Lớp 60.NTTS - 1

8/2021 -

7/2022

PGS.TS. Lê

Minh Hoàng

21

Xác định khả năng bắt mồi và hô hấ'p của ấ'u trùng cá khế vằn (Gnathanodon speciosus) thông qua các ngày tuổi khác nhau

Nguyễn Đức Toàn

Lớp 60.NTTS - 1

8/2021 -

7/2022

ThS. Hoàng Thị Thanh

22

Ảnh hưởng của mật độ và loại thức ăn đến chất lượng ấu trùng cá khế vằn (Gnathanodon speciosus) trong giai đoạn chuyển đổ’i thức ăn

Ngô Thanh Cẩm

Lớp 60.NTTS - 1

8/2021 -

7/2022

TS. Ngô Văn Mạnh

23

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm và tần suất cho ăn lên cá khoang cổ’ đỏ Amphiprion frenatus

Dương Nguyễn Hoàng

Lớp 60.NTTS - 1

8/2021 -

7/2022

ThS. Trần Thị Lê Trang

24

Khảo sát tỷ lệ nhiễm vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei ở tôm nuôi nước lợ bằng kỹ thuật nested PCR

Nguyễn Thị Thu Thảo

Lớp 60.BHTS

8/2021 -

7/2022

ThS. Lê Thành Cường

25

Khảo sát hệ vi sinh ở tôm nuôi nước lợ tại Khánh hòa

Nguyễn Hải Khuyên

Lớp 60.BHTS

8/2021 -

7/2022

ThS. Lê Thành Cường

26

Ảnh hưởng của màu bể lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc cá khoang cổ nemo Amphiprion ocellaris

Nguyễn Hữu Khang

Lớp 60.NTTS - 2

8/2021 -

7/2022

ThS. Trần Văn Dũng

27

Ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc cá khoang cổ nemo Amphiprion ocellaris

Võ Duy Quang Lớp 60.NTTS - 2

8/2021 -

7/2022

ThS. Trần Văn Dũng