: Bùi Thị Thu Thủy
: (0258) 2471396, 0778776216
: thuybtt@ntu.edu.vn
: Thư ký Đại học, kế toán
: Nguyễn Thị Kim Anh
: (0258) 2471396, 0905986835
: kimanhnt1@gmail.com
: Thư ký Sau đại học, thủ quỹ