Lĩnh vực nghiên cứu

  1. Đặc điểm sinh học, sinh học sinh sản của thủy sinh vật
  2. Sản xuất giống cá nước ngọt và cá biển, giáp xác, động vật thân mềm
  3. Dinh dưỡng và thức ăn cho động vật nuôi thủy sản
  4. Nuôi thương phẩm và quản lý môi trường ao nuôi
  5. Rong biển và vi tảo
  6. Quản lý nguồn lợi thủy sản
  7. Bệnh trên động vật nuôi thủy sản