TÀI LIỆU PHỤC VỤ GIẢNG DẠY

TT

Tên công trình (chuyên khảo, giáo trình, tài liệu tham khảo)

Nhà xuất bản

Năm công bố

Tác giả/ đồng tác giả

1

Giáo trình

Bệnh học thủy sản

NXB     Nông nghiệp

2004

Đỗ Thị Hòa, Bùi Quang Tề, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Muội

2

Giáo trình

Mô phôi động vật thủy sản

NXB     Nông nghiệp

2005

Lưu Thị Dung và Phạm Quốc Hùng

3

Sách tham khảo

Khai thác và sử dụng  bền  vững đa  dạng  sinh học  thủy  sinh vật  và  Nguồn lợi  thủy  sản Việt Nam

NXB     Nông nghiệp

2006

Vũ Trung Tạng và

Nguyễn Đình Mão

4

Sách tham khảo

Sinh sản nhân tạo cá - ứng dụng hormon steroid

NXB

Nông nghiệp

2011

Phạm Quốc Hùng và Nguyễn Tường Anh

5

Sách tham khảo

Hormon và sự điều khiển sinh sản ở cá

NXB

Nông nghiệp

2014

Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Đình Mão

6

Sách hướng dẫn thực hành

Sinh học động vật thủy sản - Thực hành sinh học sinh sản và phát triển

NXB

Nông nghiệp

2015

Lê Hoàng Mỹ Dung và Phạm Quốc Hùng

7

Giáo trình (tái bản lần II)

Mô phôi động vật thủy sản

NXB     Nông nghiệp

2015

Lưu Thị Dung và Phạm Quốc Hùng

8

Sách tham khảo

Cơ sở ứng dụng nội tiết học sinh sản cá

NXB

Nông nghiệp

2016

Nguyễn Tường Anh và Phạm Quốc Hùng

9

Sách tham khảo

Sinh thái thủy sinh vật

NXB

Nông nghiệp

2016

Nguyễn Đình Mão và Vũ Trung Tạng

 

 

                                                                                                                  

Danh mục