Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật Thủy sản

Thông báo

Tin tức & Sự kiện

Giới thiệu Bộ môn

Bộ môn Quản lý sức khỏe Động vật thủy sản được thành lập theo Quyết định số 1109/QĐ-ĐHNT ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang. Bộ môn được thành lập dựa trên sự tách nhập của nhiều Bộ môn trước đây như BM Quản lý Môi trường và Bệnh học thủy sản/Quản lý Môi trường và Nguồn lợi thủy sản/Bệnh học thủy sản/ và một số bộ môn khác. Nhiệm vụ chính của Bộ môn là đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và một số nhiệm vụ khác.

- Đội ngũ CBVC thuộc Bộ môn gồm 13 thành viên, trong đó: 01 PGS.TS; 01 Tiến sĩ; 05 Nghiên cứu sinh (Nước ngoài: 03); 05 Thạc sĩ và 01 Cử nhân (xem mục nhân sự).

- Đào tạo: Sau Đại học (ngành Nuôi trồng thủy sản); Đại học (chủ yếu là 3 ngành: Bệnh học thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Nuôi trồng thủy sản và một số ngành khác. Đặc biệt, giảng dạy học phần Con người và môi trường cho SV toàn Trường). Tập huấn về các lĩnh vực quản lý môi trường nước, quản lý dịch bệnh thủy sản, quản lý nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sản (xem mục học phần quản lý).

- Khoa học công nghệ: Lĩnh vực nghiên cứu chính của Bộ môn tập trung như Quản lý dịch bệnh thủy sản; Quản lý môi trường nước; Quản lý nguồn lợi thủy sản; Nuôi trồng thủy sản. Bộ môn đang chủ trì 04 đề tài KHCN các cấp trong đó có 01 đề tài tương đương cấp Nhà nước (NAFOSTED), 01 đề tài cấp tỉnh Kiên Giang và 02 đề tài cấp Trường. Bộ môn đang hướng dẫn 02 đề tài SV nghiên cứu khoa học. Trong 5 năm gần đây, các thành viên bộ môn đã xuất bản nhiều bài báo trong nước và quốc tế. Thông qua các hoạt động trên, bộ môn có nhiều kết nối với các doanh nghiệp, địa phương và người dân (xem mục nghiên cứu khoa học).