THÔNG BÁO

Chương trình Tổng kết năm học năm học 2020 - 2021 và Hội nghị CBCNVC năm học 2021 - 2022

  • 09/08/2021

Thời gian: 8h, ngày 12/08/2021;

Địa điểm: Online: https://meet.google.com/gmz-omjp-gtv

Chủ trì: Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn

Thư ký: Trần Văn Phước, Bùi Thị Thanh Thủy

Hướng dẫn bầu cử/bỏ phiếu online: Lê Minh Hoàng, Trần Văn Phước

Chương trình chi tiết

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/trình bày

08:00-08:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình và bầu thư ký hội nghị

Lê M Hoàng

08:05-08:55

-Đánh giá kết quả công tác năm học 2020-2021 và Dự thảo nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022

-Kiểm điểm thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước, nhà trường có liên quan đến đơn vị;

- Kiểm điểm thực hiện quy định về dân chủ trong hoạt động của đơn vị;

Phạm Q Hùng

08:55-09:25

Thảo luận và phát biểu của đại biểu dự hội nghị

Phạm Q Hùng

09:25-09:55

- Đánh giá phân loại tập thể, cá nhân

- Bình xét, suy tôn danh hiệu thi đua, khen thưởng

- Binh xét giảng viên tiêu biểu

Lê M Hoàng

09:55-10:15

- Góp ý báo cao kết quả thực hiện nghị quyết NH 2020-2021 và Phương hướng NH 2021-2022 của nhà trường

- Góp ý cho dự thảo QĐ về đánh giá, xếp loại chất lượng; QĐ về công tác thi đua khen thưởng

Lê M Hoàng

10:15-10:45

Đối thoại giữa trưởng đơn vị với CBVC

Phạm Q Hùng

10:45-10:55

Phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022;

Lê M Hoàng

10:55-11:15

Báo cáo tài chính của Viện

Bùi T T Thủy

11:15-11:20

Bế mạc

Phạm Q Hùng

 

 Lưu ý: Phân bổ thời gian cho từng nội dung chỉ là tương đối.