THÔNG BÁO

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Dũng

  • 22/03/2021

Luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm giun nhiều tơ Perinereis nuntia var. brevicirris (Grube, 1857) làm thức ăn nuôi vỗ tôm bố mẹ”,

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Mã số: 9620301,
Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Dũng
Thời gian: 8 giờ, ngày 04 tháng 4 năm 2021
Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang