THÔNG BÁO

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Văn Phước

  • 15/03/2021

Viện NTTS thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Văn Phước

Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học làm cơ sở cho sinh sản nhân tạo và bảo vệ nguồn lợi cá thiều (Arius thalassinus Ruppell, 1837) tại vùng biển Kiên Giang

Thời gian: 14h ngày 28 tháng 3, năm 2021

Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang