STT

Tên học phần

Số tín chỉ

CBGD

Nội dung

1

Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

03

Trần Văn Phước

Đính kèm

2

Bệnh học thuỷ sản

03

Phan Văn Út

Đính kèm

3

Bệnh học thuỷ sản

03

Hứa Thị Ngọc Dung

Đính kèm

4

Bệnh ký sinh trùng ở động vật thuỷ sản

03

Phan Văn Út

Đính kèm

5

Chẩn đoán bệnh ở động vật thuỷ sản

03

Lê Thành Cường

Đính kèm

6

Con người và môi trường

02

Trần Văn Phước

Đính kèm

7

Con người và môi trường

02

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

Đính kèm

8

Con người và môi trường

02

Tôn Nữ Mỹ Nga

Đính kèm

9

Con người và môi trường

02

Trương Thị Bích Hồng

Đính kèm

10

Con người và môi trường

02

Mai Như Thuỷ

Đính kèm

11

Con người và môi trường

02

Đàm Bá Long

Đính kèm

12

Khuyến ngư và phát triển nông thôn

02

Tôn Nữ Mỹ Nga

Đính kèm

13

Kỹ năng viết báo cáo

02

Phạm Quốc Hùng

Đính kèm

14

Thực hành Bệnh học TS

01

Phan Văn Út

Đính kèm

15

Thực hành Bệnh học TS

01

Hứa Thị Ngọc Dung

Đính kèm

16

Thực tập Chuyên ngành BHTS

04

Lê Thành Cường

Phan Văn Út

Hứa Thị Ngọc Dung

Đính kèm