Đề cương chi tiết học phần

STT Tên học phần Giảng viên Tải xuống
1 THỰC TẬP KỸ THUẬT NUÔI THỦY SẢN NƯỚC NGỌT TS. Nguyễn Văn Minh Tải xuống
2 QUI HOẠCH VÀ QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TS. Lê Anh Tuấn Tải xuống
3 SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THỦY ĐẶC SẢN ThS. Phạm Thị Anh Tải xuống
4 SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THỦY SINH VẬT CẢNH ThS. Phạm Thị Anh Tải xuống
5 SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI ĐỘNG VẬT THÂN MỀM ThS. Vũ Trọng Đại Tải xuống
6 SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI CÁ BIỂN TS. Ngô Văn Mạnh Tải xuống
7 SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI GIÁP XÁC TS. Lục Minh Diệp Tải xuống
8 KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ TRỒNG RONG BIỂN TS. Lê Anh Tuấn Tải xuống
9 DINH DƯỠNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TS Phạm Đức Hùng Tải xuống
10 NHẬP MÔN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TS. Lục Minh Diệp Tải xuống