1. ThS Trương Thị Bích Hồng chủ nhiệm đề tài cấp bộ (2013-2015): Nghiên cứu quy trình nuôi thu sinh khối loài Trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri)

2. ThS Phạm Thị Anh chủ nhiệm đề tài cấp trường: Nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ, cho đẻ và ương nuôi ấu trùng cá bống tượng (Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852) tại Khánh Hòa (6/2014-6/2015).

3. TS Phạm Quốc Hùng chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh (2013-2015): Nghiên cứu một số bệnh nguy hiểm thường gặp ở tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận và đề xuất biện pháp phòng và trị bệnh". 

4. TS Phạm Quốc Hùng chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đặc điểm loài và phương thức lây nhiễm của kí sinh trùng Perkinsus spp. ký sinh trên nhuyễn thể tại Việt Nam) từ 1/2014-12/2015

5. TS. Phạm Quốc Hùng chủ nhiệm đề tài thuộc dự án NAFOSTED: Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng, yếu tố môi trường và kích thích sinh sản lên chất lượng trứng của cá dìa Siganus guttatus) từ 3/2014-3/2017