Học phần quản lý

1. Trình độ đào tạo: Đại học, cao đẳng

TT

Tên học phần

Tín chỉ

Bắt buộc/tự chọn

Cán bộ giảng dạy

1

Phân loại giáp xác và động vật thân mềm

2

Bắt buộc

1. Vũ Trọng Đại

2. Phạm Thị Anh

2

Dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản

2

Bắt buộc

1. Lại Văn Hùng

2. Phạm Đức Hùng

3. Phạm Thị Khanh

3

Qui hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản

2

Bắt buộc

1. Lê Anh Tuấn

2. Phùng Thế Trung

3. Nguyễn Văn Minh

4

Công trình và thiết bị trong nuôi trồng thủy sản

3

Bắt buộc

1. Lương Công Trung

2. Phùng Thế Trung

5

Di truyền và chọn giống thủy sản

3

Bắt buộc

1. Nguyễn Văn Minh

2. Bành Thị Quyên Quyên (BM cơ sở sinh học)

3. Lương Công Trung

6

Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản

  1. Đề cương học phần
  2. Đề cương học phần (thực hành)
  3. Đề cương học phần

3

Bắt buộc

1. Phạm Thị Khanh

2. Phạm Đức Hùng

3. Lại Văn Hùng

7

Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

4

Bắt buộc

1. Đàm Bá Long

2. Lương Công Trung

3. Ngô Văn Mạnh

8

Sản xuất giống và nuôi cá biển

3

Bắt buộc

1. Ngô Văn Mạnh

2. Đoàn Xuân Nam

3. Đàm Bá Long

4. Lục Minh Diệp

9

Sản xuất giống và nuôi giáp xác

3

Bắt buộc

1. Lục Minh Diệp

2. Trần Văn Dũng

10

Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

3

Bắt buộc

1. Vũ Trọng Đại

2. Phùng Thế Trung

11

Sản xuất giống và trồng rong biển

2

Bắt buộc

1. Phùng Thế Trung

2. Lê Anh Tuấn

12

Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản

2

Tự chọn

1. Phạm Thị Anh

2. Lương Công Trung

13

Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh

2

Tự chọn

1. Phạm Thị Anh

2. Trần Văn Dũng

14

Thực tập giáo trình về nuôi trồng thủy sản (ngành BHTS)

4

Bắt buộc

1. Châu Văn Thanh

2. Đoàn Xuân Nam

3. Đàm Bá Long

15

Nuôi trồng thủy sản (ngành Quản lý NLTS, QLTS, KTNN)

3 (2)

Bắt buộc

1. Trần Văn Dũng

2. Lương Công Trung

16

Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu/Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu BHTS

3

Bắt buộc

1. Phạm Đức Hùng

2. Phùng Thế Trung

3. Lê Anh Tuấn

17

Thực tập  Kỹ thuật nuôi thủy sản nước mặn, lợ

4

Bắt buộc

1. Châu văn Thanh

2. Đoàn Xuân Nam

3. Phùng Thế Trung

4. Vũ Trọng Đại

18

Thực tập Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước ngọt

4

Bắt buộc

1. Đàm Bá Long

2. Lương Công Trung

3. Nguyễn Văn Minh

4. Phạm Thị Anh

19

Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu

3   1. Phạm Quốc Hùng

 

2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

TT

Tên học phần

TC

Bắt buộc/tự chọn

CBGD

1

Di truyền và chọn giống thủy sản

3(3-0)

Bắt buộc

TS. Nguyễn Văn Minh

TS. Bành Thị Quyên Quyên

2

Nuôi thủy sản nâng cao

4(3-1)

Bắt buộc

TS. Lương Công Trung

TS. Ngô Văn Mạnh

TS. Lục Minh Diệp

3

Sinh lý – sinh hóa dinh dưỡng động vật thủy sản

2(2-0)

Bắt buộc

PGS. TS. Lại Văn Hùng

TS. Phạm Đức Hùng

4

Thiết kế thí nghiệm và phân tích số liệu trong nuôi trồng thủy sản

3(2-1)

Bắt buộc

TS. Lê Anh Tuấn

TS. Phạm Đức Hùng

5

Nuôi thức ăn sống

2(2-0)

Tự chọn

TS. Lục Minh Diệp

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

6

Sản xuất thức ăn tổng hợp

2(1,5-0,5)

Tự chọn

PGS. TS. Lại Văn Hùng

TS. Lê Anh Tuấn

TS. Phạm Đức Hùng

7

Phát triển nguồn lợi rong biển

2(2-0)

Tự chọn

TS. Lê Anh Tuấn

TS. Thái Ngọc Chiến (mời) - Viện NC NTTS III

 

3. Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

TT

Tên học phần

TC

Bắt buộc/tự chọn

CBGD

1

Kỹ thuật phân tích trong nuôi trồng thủy sản

2(2-0)

Bắt buộc

PGS.TS. Lại Văn Hùng,

GVC.TS. Lê Anh Tuấn,

GV.TS. Phạm Quốc Hùng,

GV.TS. Lê Minh Hoàng

2

Các hệ thống nuôi trồng thủy sản

2(2-0)

Bắt buộc

PGS.TS. Lại Văn Hùng,

GVC.TS. Lê Anh Tuấn,

GVC.TS. Lục Minh Diệp

GV.TS. Lê Minh Hoàng

GV.TS. Ngô Văn Mạnh

GV.TS. Lương Công Trung

3

Di truyền và chọn giống thủy sản

2(2-0)

Tự chọn

GV.TS. Nguyễn Văn Minh

GV.TS. Phạm Quốc Hùng

4

Dinh dưỡng ấu trùng và giai đoạn giống động vật thủy sản  

2(2-0)

Tự chọn

PGS.TS. Lại Văn Hùng

GVC.TS. Lê Anh Tuấn

GV.TS. Cái Ngọc Bảo Anh

5

Dinh dưỡng động vật thủy sản bố mẹ

2(2-0)

Tự chọn

PGS. TS. Lại Văn Hùng

GVC.TS. Lê Anh Tuấn

GV.TS. Cái Ngọc Bảo Anh