SÁCH CHUYÊN KHẢO

1. Nguyễn Tường Anh & Phạm Quốc Hùng, 2016. Cơ sở ứng dụng Nội tiết học sinh sản cá. NXB Nông nghiệp.
2. Lê Hoàng Mỹ Dung & Phạm Quốc Hùng, 2015. Sinh học động vật thủy sản - Thực hành sinh học sinh sản và phát triển. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp.
3. Phạm Quốc Hùng & Nguyễn Tường Anh, 2011. Sinh sản nhân tạo cá - ứng dụng hormon steroid. Nhà xuất bản Nông Nghiệp 2011.
4. Lưu Thị Dung và Phạm Quốc Hùng, 2005. Giáo trình Đại học Mô và Phôi Động vật Thủy sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp 2005.

 

GIÁO TRÌNH

 Phạm Quốc Hùng: Mô và phôi động vật thủy sản


BÀI GIẢNG

1. Phạm Thị Anh 2012: Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh
2. Võ Ngọc Thám 2012: Công trình và thiết bị trong nuôi trồng thủy sản
3. Võ Ngọc Thám, Nguyễn Thị Thủy 2012: Khuyến ngư và phát triển nông thôn
4. Lê Minh Hoàng, Phạm Phương Linh 2012: Sinh lý động vật thủy sản
5. Trương Thị Bích Hồng 2012: Động vật không xương sống ở nước
6. Nguyễn Văn Quỳnh Bôi 2012: Giáo dục và bảo vệ môi trường
7: Nguyễn Văn Minh, Bành Thị Quyên Quyên 2012: Di truyền và chọn giống thủy sản
8.Võ Ngọc Thám 2012: Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá nước ngọt
9. Phạm Thị Hạnh 2012: Miễn dịch học và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản
10. Thực tập kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt