Các đối tác chính trong nước của Bộ môn:
Công ty TNHH Huy Thuận
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên  
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kontum
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai


Các đối tác chính nước ngoài của Bộ môn:

Đại học Burapha - Thủy sinh vật cảnh
Trường Cao Đẳng Thủy sản Bắc Ninh
Khoa Thủy sản Đại học Nông Lâm TPHCM
Khoa Thủy sản Đại học Cần Thơ
Khoa Thủy sản Đại học Nông Lâm Huế