Đề cương chi tiết học phần theo năm

Bộ môn: Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Cơ sở sinh học nghề cá

Bộ môn: Quản lý sức khỏe động vật thủy sản