Đề cương chi tiết học phần

STT

Môn học

Tín chỉ

Cán bộ giảng dạy

1

Động vật không xương sống ở nước

2 (1)

TS. Trương Thị Bích Hồng

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Nuôi trồng thủy sản

2 (1)

PGS.TS. Lê Minh Hoàng và TS. Bành Thị Quyên Quyên

3

Ngư loại

2 (1)

ThS. Mai Như Thủy và ThS. Hoàng Thị Thanh

4

Công nghệ sinh học trong Nuôi trồng thủy sản

3 (0)

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

5

Nhập môn ngành Nuôi trồng thủy sản

1 (0)

PGS.TS. Lê Minh Hoàng và TS. Lục Minh Diệp