Học phần quản lý

 

TT

Tên học phần

Số TC

CBGD phụ trách

I. Trình độ đại học

1

Thực vật ở nước

2 (1)

1. Trần Thị Lê Trang

2. Trương Thị Bích Hồng

2. Nguyễn Thị Thúy (TH)

2

Động vật không xương sống ở nước

2 (1)

1. Trương Thị Bích Hồng

2. Đinh Văn Khương

3

Ngư loại

2 (1)

1. Mai Như Thủy

2. Hoàng Thị Thanh

4

Sinh thái thủy sinh

2

1. Đinh Văn Khương

2. Nguyễn Đình Huy

5

Sinh lý động vật thủy sản

2 (1)

1. Phạm Phương Linh

2. Lê Minh Hoàng

3. Hoàng Thị Thanh

4. Lê Hoàng Thị Mỹ Dung

6

Mô và phôi động vật thủy sản

2 (1)

1. Lê Hoàng Thị Mỹ Dung

2. Phạm Quốc Hùng

3. Mai Như Thủy

4. Nguyễn Thị Thúy (TH)

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong NTTS

2 (1)

1. Lê Minh Hoàng

2. Đinh Văn Khương

3. Bành Thị Quyên Quyên

8

Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản

2

1. Nguyễn Tấn Sỹ

2. Lê Minh Hoàng

3. Bành Thị Quyên Quyên

II. Trình độ thạc sĩ

1

Nội tiết động vật thủy sản/ Endocrinology of aquatic animal

2

PGS.TS. Phạm Quốc Hùng

2

Di truyền và chọn giống thủy sản/ Genetics and selective breeding for aquaculture

2

TS. Nguyễn Văn Minh

TS. Bành Thị Quyên Quyên

3

Sinh học phát triển động vật thủy sản/ Developmental biology in aquatic animals

2

PGS.TS. Phạm Quốc Hùng

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

4

Sinh thái học nghề cá/ Fisheries ecology

2

TS. Đinh Văn Khương

PGS.TS. Lê Minh Hoàng

5

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản/ Application of biotechnology in aquaculture

2

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

PGS.TS. Lê Minh Hoàng

III. Trình độ tiến sĩ

1

Nội tiết học

2

PGS.TS. Phạm Quốc Hùng

PGS.TS. Nguyễn Tường Anh

2

Di truyền và chọn giống thủy sản

2

 TS.   Nguyễn Văn Minh

TS. Bành Thị Quyên Quyên