BỘ MÔN CƠ SỞ SINH HỌC NGHỀ CÁ

Giới thiệu bộ môn Cơ sở Sinh vật nghề cá

Bộ môn Cơ sở sinh học nghề cá được thành lập theo quyết định số 1109/QĐ-ĐHNT ngày 31 tháng 10 năm 2017. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các học phần thuộc cơ sở ngành của Viện Nuôi trồng Thủy sản như: Sinh học đại cương, Thực vật ở nước, Động vật không xương sống ở nước, Sinh thái thủy sinh vật, Sinh lý động vật thủy sản, Mô phôi động vật thủy sản, Di truyền và chọn giống thủy sản, Nội tiết cá .....

Lĩnh vực nghiên cứu của bộ môn tập trung vào: Sinh lý sinh thái ứng dụng trong Nuôi trồng thủy sản, Biến đổi khí hậu, Độc tố học trong môi trường Nuôi trồng thủy sản.

♦ Đội ngũ giảng viên của bộ môn gồm 10 thành viên trong đó có: 

  • 01 PGS
  • 03 Tiến sĩ
  • 02 Nghiên cứu sinh
  • 04 Thạc sĩ

Hiện Bộ môn đang quản lý Phòng thí nghiệm NORAD. Đây là nơi triển khai các đề tài nghiên cứu cơ bản cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên thực hiện các đề tài tốt nghiệp.