DANH SÁCH CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TRỰC THUỘC BỘ MÔN

Bộ môn Cơ sở sinh học nghề cá trong những năm vừa qua đã và đang quản lý một số dụng cụ và trang thiết bị thí nghiệm phục vụ cho thực hành/thực tập và nghiên cứu khoa học