Danh sách giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo các học phần do bộ môn phụ trách:

Danh sách tài liệu tham khảo

1. Sinh thái thủy sinh vật
2. Nội tiết sinh sản cá
3. Bảo quản tinh trùng một số động vật thủy sản

Danh sách bài giảng/giáo trình

1. Sinh lý Động vật thủy sản
2. Sinh thái thủy sinh vật
3. Ngư loại
4. Thực vật ở nước
5. Động vật không xương sống ở nước
6. Di truyền và chọn giống thủy sản
7. Mô phôi Động vật thủy sản
8. Ứng dụng công nghệ sinh học trong Nuôi trồng thủy sản
9. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Nuôi trồng thủy sản