1. Đào tạo Tiến sĩ

2. Đào tạo Thạc sĩ

2.1 Chương trình đào tạo Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản & Đề cương học phần

2.2 Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản (đang hoàn tất thủ tục xin phép Bộ GD&ĐT)

3. Đào tạo Đại học

3.1-  Chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng Thủy sản

3.2 Chương trình đào tạo ngành Bệnh học Thủy sản (2016)

3.3 Chương Trình đào tạo ngành Quản lý Nguồn lợi Thủy sản (2016)

4. Đào tạo Ngắn hạn

4.1 Kỹ thuật phân lập, giữ giống và nuôi sinh khối vi tảo

4.2 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

4.3 Kỹ thuật nuôi một số đối tượng thủy đặc sản

4.4 Tập huấn nâng cao trình độ cán bộ khuyến ngư

4.5 Kỹ thuật nuôi tôm he thương phẩm

4.6 Kỹ thuật sản xuất giống tôm he

4.7 Chẩn đoán bệnh ở động vật thủy sản

4.8 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

4.9 Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống trong Nuôi trồng Thủy sản

4.10 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá biển